"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
214
1.Aşağıdakilerden hangisi,Toplum Dilbilimsel açıdan dillerin türlerinden değildir ?   a.Ölçünlü   b.Eğitsel   c.Bölgesel   d.Toplumsal   e.İşlevsel     B     2.Göstergenin Nedenselliği İlkesİ’ni dilin doğasını yansıtan temel bir ilke olarak yansıtan kimdir?   Nedim Tuna   R.R.Arat   Nicholas Pepe   P.Aalto   F.De Sussure     E   3.Aşağıdakilerden hangi dil tek heceli değildir ?   a.Türkçe   b.Çince   c.Baskça   d.Siyamca   e.Vietnamca   A   4.Aşağıdaki dillerden hangileri Eklemeli Diller grubuna girmez?   a.Fransızca-Yunanca   b.Mançu –Tunguzca   c.Macarca –Ugarca   d.Türkçe –Moğolca   e.Korece-Türkçe     A   5.Aşağıdakilerden hangisi Bükümlü /Çekimli dillerdendir?   a.Mançu –Tunguzca   b.Baskça –Siyamca   c.Çince –Tibetçe  ...
Devamını oku
0
112
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nesir’’in karşılığı olamaz?   a.Mensure b.Mensur c.Düzyazı d.Manzum e.İnşa   D       Nesrin en küçük birimine ne ad verilir ?   a.Mansur   b.Cümle   c.Paragraf   d.Metin   e.İnşa   B   3.Tanzimat öncesi Türk Nesri hangi edebi türün etkisinde kalmıştır ?   a.Tiyatro   b.Seyahatname   c.Şiir   d.Hikaye   e.Destan   C 4.İslamiyet öncesi Türk Nesri’nin ilk nesri olarak kabul edilen tür aşağıdakilerden hangisidir ?   a.Yuğ   b.Sav   c.Ağıt   d.Yazıt   e.Tiyatro         B   5.Türk Nesri’nin ilk ve en önemli örneği hangisidir ?   a.Irk Bitig   b.Altun Yarug   c.Orhun Yazıtları   d.Sekiz Yükmek   e.Kalyanamkara ve Papam Kara Hikayesi...
Devamını oku
0
83
1.Siyasal bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yılları kapsar?   a.1839-1860   B.1839-1908   c.1839-1908   D.1860-1908   E.1839-1888       C     2.Edebi bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yıl başlar?   a.1830   b.1839   c.1840   d.1856   e.1860   E     3.Aşağıdakilerden hangisinin eserlerinin yayın tarihi edebi bakımdan Tanzimat Döneminin başlangıcı sayılır?   a.Şinasi   b.Namık Kemal   c.Muallim Naci   d.Ahmet Mithat Efendi   e.Samipaşazade Sezai   A     4.2.Meşrutiyet hangi tarihte ilan edildi ?     a.23 Temmuz 1908   b.23 Haziran 1908   c.23 Mayıs 1908   d.20 Temmuz 1907   3.20 Haziran 1907   A   5.Cumhuriyeti hazırlayan süreçte Türk aydınlarının en çok...
Devamını oku
0
101
1.İslamiyet Sonrası Türk Halk Şiri’nin tasnifini aşağıdakilerden hangisi yapmıştır ?   a.Fuat Köprülü   b.Mehmet Kaplan   c.Berna Mogan   d.Ahmet Hamdi   e.Şükrü Elçin     A   2.Türk Edebiyatı’nın Menşei başlıklı inceleme kime aittir.   a.Şinasi   b.Sadullah Paşa   c.Fuat Köprülü   d.Mehmet Kaplan   e.Şükrü Elçin   C   3.Fuat Köprülü’ye göre Türk Şiirinin kökeni nerede aranmalıdır ?   a.Dini törenlerde   b.Düğün Törenlerinde   c.Göçebe yaşam tarzında   d.Aşık geleneğinde   e.Tiyatro metinlerinde   A   4.Eski Oğuzlar’da şölenlerde kesilen kurbanın parçalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?   a.Söğük   b.Seylan   c.Kopuz   d.Sığır   e.Yuğ   A     5.İslamiyet öncesi Türk Şiiri’nde ölüm konulu...
Devamını oku
0
116
MEDDAHLIK Meddah, birçok kişinin içinde bulunduğu bir olayı tek başına canlandıran bir oyuncu (aktör)dur. Mimik ve şive taklitleriyle birçok kişinin, bir kişi tarafından canlandırılması demek olan meddahlık en önemli dramatik sözlü sanat türlerimiz- den birisidir. Bu sanatın, sanatkârı olan meddah, bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâye anlatır. Bu hikâyelerin bir kısmı anonim eserlerdir; bazılarının yazarları bellidir. Karagöz ve orta oyununda olduğu gibi günlük hayat olayları, masallar, destanlar, hikâye ve efsaneler meddahın da repertuarını oluşturur. Meddah bir anlatı türü olarak karagöz ve orta oyunu gibi dramatik seyirlik türlerden kolayca ayrılabilir. Ancak, meddah oyununun anlatı bölümlerinin aralarına söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli kısımlar yerleştirildiği için kolaylıkla dramatik türlerden sayılabilir. Nitekim modern tiyatroda, tek kişilik oyunların varlığı...
Devamını oku
0
136
HALK EDEBİYATI  II MİT: Çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayatından bahseden hikayelerdir. (Mitleri inceleyen bilim dalına mitoloji denir) *Mit, kutsal bir hikayeyi anlatır. *Mitlerde mekan kozmik bir mekan; zaman da kozmik bir zamandır.(Kozmik: İslamiyet’e göre ruhların yaratıldığı andır.) *Tanrılar ve yarı tanrılar mitlerin ana kahramanlarıdır. *Mit doğaüstü varlıkların eylemlerinin öyküsünü oluşturur. Bu öykü kesinlikle gerçek ve kutsal kabul edilir. *Mit, her zaman yaratılışla ilgilidir. *İnsanlar, miti bilmekle onu çözmekle nesnelerin de kökenini bilir. Mitler üç gruba ayrılır: 1.Tabiat olaylarını, hayvanların kökenini, töreleri , örf ve adetleri anlatan mitler. 2. Tarihi olayları açıklayıcı mitler 3. Sadece maceraları anlatan , eğlendirici mitler MİT KATEGORİLERİ...
Devamını oku
0
234
                ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ     HALK EDEBİYATI  DERS NOTLARI BÖLÜM         HALK EDEBİYATI       Tarih sahnesinde var oldukları günden beri büyük başarılar kazanan ve bu başarılarla beraber büyük devletler kuran , zaman zaman da büyük felaketler yaşayan Türk milleti bu köklü tarihi boyunca ilk günden bugüne kadar milli  geleneklere bağlı , içeriği hiç değişmeyen fakat içerik bakımından daha da zenginleşen bir edebiyata sahip olmuştur.       İslamiyet’in kabulünden sonra edebiyatımız,  tarihimizdeki siyasal ve kültürel gelişmeler nedeniyle iki farklı biçimde gelişmeye başlamıştır.     I-Arap ve Fars dillerinin etkisiyle Arap- Fars edebiyat geleneklerinden faydalanmış olan yüksek tahsilli kişilerin oluşturduğu saray ve konaklarda gelişen Klasik Türk Edebiyatı ya da Divan...
Devamını oku
0
152
ÇOCUK EDEBİYATI ÇOCUK Çocuk, bedensel ve zihinsel gelişim bakımından insanoğlunun 0-16  grubu içinde kullanılan temel kavramdı Fakat bazı bilim adamları bu dönemi 0-14 yaş grubu olarak adlandırı Değişik kaynaklarda çocuk, iki yaşından ergenlik çağına kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu , henüz ergenlik dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak tanımlamaktadı Çocukların zihinsel gelişim süreci ile bedensel gelişim süreci birbirine paralel değ Ancak gelişim sürecinin bazı temel noktaları vardı Genel itibariyle bir çocukluk dönemi BEBEKLİK, ÇOCUKLUK ve İLK GENÇLİK çağları olarak üç bölümde incelenir. Bu yüzden çocukların ilk gençlik dönemi olan 16 yaşına kadar geçen süreç ÇOCUK EDEBİYATI dönemi olarak adlandırılı Küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitim, çocuğun fiziksel ve...
Devamını oku
0
139
Ses Bilgisi Ünlüler: Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmak-tadır. Büyük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. Küçük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. Ünsüzler: Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Ünsüz Uyumu: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sağ-lam değildir. Azerbaycan Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Azerbaycan Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: Kelime başındaki bütün kalın k sesleri, Azerbaycan Türkçesinde g olur: gara, ga-lın, gardaş, gız. Rusça’dan alınan kelimeler bu kuralın dışındadır: kolxoz, kompüter (bilgisayar), kafedra (kürsü). Birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün kalın k sesleri de g olur: torpag, uzag, olarag, aldıg, alacag. Ancak g ile yazılan bu tür kelimeler telâffuzda x’dir: tor-pax, uzax, olarax, aldıx, alacax. Kelime sonunda bulunan k...
Devamını oku
0
124
Eski Türk Edebiyatı ‘’ Bilinmesi Gerekenler ‘’ yy *15.yy’da Şahruh'un değerli bir kütüphanesi vardır *Uluğ Bey Semerkand'da islam aleminin en büyük rasathanesini kurdurmuş ve başına Kadızade Rumi'yi geçirmiştir. *Atabetül Hakayık'ın sonunda manzum takrizi bulunan kişi : Aslan Hoca Tarhan *Baysungur Mirza ile Uluğ Bey arasında edebi tartışma yaşanmıştır.Baysungur Mirza Hüsrevi Dehlevi'nin , Uluğ bey Nizami'nin hamsesini tercih etmiştir. *Sekkaki "Ok yaynıng münazarası" adlı eserde türk şiirinin müctehididir.Bu eseri yazan Yakinidir.Sekkaki kaside üstadıdır.Divanını Kemal Eraslan yayımlamıştır. *Nevai'den önce çağatay edb. en büyük şairi:Lutfi ; gazel üstadıdır,Gül-ü Nevruz mesnevisi vardır,kasidelerinde de başarılıdır. *Bu devirde Klasik Çağatay Edb. gelişmesi hatta büyük ölçüde altın çağını yaşaması Hüseyni Baykara'nın gayretlerine bağlıdır. Hüseyni Baykara Ali Şir Nevai'den...
Devamını oku
0
258
Önce bir sessizlik çöktü etrafa…Doğa, sanki olacakları biliyormuşçasına suskunlaştı. Böcekler ses çıkarmaz oldu, yapraklar bile hışırdamayı bıraktı. Uzaklarda, çok uzaklarda gök kızgınlığını hissettirmeye başladı yavaş yavaş… Gecenin karanlığında, bulutların arasında çakan şimşekler gökyüzü tuvalini mor, pembe, turuncu, beyaz renklere boyayarak haber veriyordu yaklaşan fırtınayı. Ara ara aydınlanırken bu eşsiz tablo; deniz gergin bir çarşaf gibi, dalgalarını kıyıya vurmaya korkar olmuştu. Aniden göğün öfkeli sesi bütün bu sessizliğin üzerine bomba gibi düştü. Bunu işaret olarak algılayan rüzgar, olanca gücüyle esmeye başladı; önüne ne gelirse katıp götürerek…Zaten çıplak kalmaya yüz tutmuş ağaçlar yalvarmak için eğildi; bir kısmı sadece kalan tek tük yaprağını değil; elini, kolunu kaptırdı bu yakarış anında. Deniz de katıldı bu kızgınlığa,...
Devamını oku
382
Mutluluk! Ağlarken doğduğumuz bir dünyada mutlu olma çabamız acaba beyhude midir. .. Abidin Dino, Nazım Hikmet Ran ve çok sevdiği eşi Vera, Paris’te bir otel odasında kalmaktadır. Nazım Hikmet, gecenin bir yarısı eline kalemini almış eşi Vera’ya “Saman Sarısı” adlı şiirini yazmaktadır. Eşi Vera çoktan uyumuştur. Nazım ve Abidin, otel odalarının penceresinden Sen ırmağını gören çatı katındaki otel odalarının pencerelerinin başında oturmuşlardır. Abidin de bir yandan bir şeyler çizmektedir. Nazım’ın şiirinin içindeki şu mısradan anlıyoruz bunu: “Abidin uçsuz bucaksız hızın renklerini döktürüyor.”  Aynı zamanda Nazım, yakın arkadaşı olan Abidin Dino’nun yaptığı resimlere hayranlık da duymaktadır. Yine o gece yazdığı şiirin içindeki şu mısralardan bu durum fazlasıyla sezilmektedir. “Yüz elliye altmışın meydanlığında ...
Devamını oku
406
 Yazın kavurucu sıcaklığında kimse kalmaz şehirde. Göç olup giderler yazın, Pamuk tarlalarına ,çay bahçelerine, hasat zamanlarına . Yalnızlıklar depreşir, eli sapan tutmaz ihtiyarlar kalır şehirde.  İklimin sıcak, yalnızlığın berbat olduğu bir hal dönemidir bu şehirde yazlar. Ne zaman yaz olsa, inanılmaz bir bıkkınlık işler içime, bir yalnız ruh-i hale dönüşürüm.  Bir Seyfo Dede, kalır yalnızlıklardan öteye . Elinde teknoloji döneme inat radyosu, ve modaya inat demode şapkasıyla farklı bir renktir şehirde. O, masumiyet kokan bir adamdır, hıyanete yer vermemiştir kitabında, dost bildikleri sırtından vurup gitmiş. O, yalnız bir çınar kalmıştır memleketin de. Bazen bir ağacın altında oturup radyosunu dinlettirirdi bize. En güzel memleket türkülerini dinlemiştik onla. Televizyonun hayatımıza daha girmediği, ama...
Devamını oku
0
Bu iletideki son yorum - Tüm yorumları göster
 • gül
  gül diyor #
  Gene içime işleyen bir yazı... Yüreğine kalemine sağlık Serkan
296
Kahve...Sabahları komşuların sebeb-i ziyareti, güne uyanamayanların yegane içeceği. Kırk yıl hatırlı, günün ilk öğününün isim babası, sohbetin bahanesi...Kız isteme törenlerinin gediklisi, damat adaylarının korkulu rüyası...Odun ateşinde kavrulup dibeklerde dövüleni, bakır cezvede pişeni makbul; her daim "orta"sı bulunabilen efsane. Bir de falı...Köpüğünde göz göz olan nazarları, üç vakte kadar kısmeti, kabaran yürekleriyle meşhur... Zihni açtığı, düşünceyi berraklaştırdığı için şairlerin, yazarların, edebiyatçıların biricik dostu. Hatta en yakın rakibi çayla tatlı bir çekişme içinde bu konuda. Ünü ülke sınırlarını aşmış, dünya restoranlarının da menüsüne dahil olmuş milli gururumuz... Kahve kelimesi, Arapça “kahva” kelimesinden dilimize geçmiştir. Türk kahvesi ise, Türkler tarafından bulunan kahve hazırlama ve pişirme yönteminin adıdır. Arap yarımadasında kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen...
Devamını oku
Bu iletideki son yorum - Tüm yorumları göster
 • esra
  esra diyor #
  Gözdecim kahve bahane yazdiklarin şahane canim
281
Masumlara kıyana alemi gûristân idelim Birlikte bu dünyayı bahr-i gülistân idelim (cansel)...
Devamını oku
0
       '' Tolstoy'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterindeki, düşüncelerindeki, tespitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor. Tolstoy bize çok yakın. Eserlerindeki kültür motifleri, duygu yoğunluğu ve pırıltılı inanç izleri bizi, onun sanki bizimle yaşadığı şaşırtmacasına sürüklüyor.''    Tolstoy'u okurken, gerçekten de eski dönem İslam coğrafyasının yazar ya da şairlerini okuyor gibi oluyoruz. Onlardaki mecaz anlamları, sembolik ifadeleri, yumuşak söyleyişi Tolstoy'da da hissetmek mümkün oluyor. İnsana dair ince betimlemelerin, merak uyandıran gözlemlerin içine dalıyoruz, dalıyor ve her dalışta nice inciler devşiriyoruz.    ''İnsan Ne İle Yaşar?'' , dört hikayeden oluşuyor. Ancak farklı hikayeler üzerinden tek bir noktaya parmak basıyor. Arka kapak yazısı bu konuda bize fikir verebilir;     '' Anladım ki; insanların...
Devamını oku
418

Yıllar önce, iş bulmak ümidiyle terk ettiği ülkesine geri dönüşün hikayesi.Murathan Mungan'ın umutumutsuzluk, mutluluk,mutsuzluk ve yoksunluk üzerine yazılmış eşsiz bir yapıtı.Roman kahramanı Akhbar'In yıllar sonra savaş ve devrimin artıklarında yakınlarını arayışın hikayesi.

Devamını oku
Bu iletideki son yorum - Tüm yorumları göster
 • zülal
  zülal diyor #
  Ben de bu kitabi okurken cok keyifli zamanlar gecirdim
464
          Mustafa Kutlu kaleminden çıkan bir hikaye kitabı SIR. Sekiz ayrı hikayenin ortak bir bağ kurularak tek bir hikayeyi tamamlaması, okuyucunun, hikayeyi soluksuz okumasının en etkili sebebi. Sade ve akıcı bir dil, başarılı karakter analizi ve  parçaları birleştirmeye dönük düşündürücü kurgusuyla kendinizi bir yap-bozu tamamlarken buluyorsunuz.           Yazarın ''Efendi'' olarak adlandırdığı karakterin postuna oturan yeni ''Efendi'' ve bu karakterle, farklı şekillerde ilişki kuran, farklı amaçlara sahip farklı farklı hayatlar; siyaset, basın, mürit, elit insan...Hikayelerin ana eksenini modernleşme, şehrin maddiyatçılığı, materyalizm ile hesaplaşma düşüncesi oluşturuyor.            ''Bilmek ile bulmak'ın aynı kökten geldiğini söyleyenler var. O çok şey ''biliyordu'' ve çok şey...
Devamını oku
Bu iletideki son yorum - Tüm yorumları göster
 • zülal
  zülal diyor #
  Hangi yayın evinden çıkmış
283
      ''Su gibi aziz ol!'' ya da  '' su gibi duru...'' , '' sular seller gibi oku.'' , '' su gibi git gel.'' Su üstüne ne kadar çok deyimimiz, atasözümüz var. Suya sevgili, suya hürmetli bir milletiz. Suyun değerini biliriz ve ona saygısızlık yapılmasını da hoş görmeyiz ya sevdiklerimizi de suya benzetiriz çoklukla.       İşte suyu bu kadar önemseyen, seven bu kültür içinde yetişen birinin de Sevgiliyi, en Sevgiliyi suya benzetmesi doğal karşılanabilir elbette.     '' Naat, şairlerin Efendiler Efendisi'ne olan sevgisini anlattığı, samimi duygularla yazdığı şiir türüdür. Bu yüzden şairler naat yazma konusunda hiç ilmalkar davranmamış, bilakis içlerinden Na'ti ( naat yazıcısı ) mahlasını kullanarak naat mecmuaları oluşturanlar da çıkmıştır.''...
Devamını oku
Son Yorumlar - Tüm yorumları göster
 • zas
  zas diyor #
  Bu kitabı askerdeyken yoksunluktan okumuştum. Ama iyiki de okumuşum. Benim için önyargıların kırıldığı bir an oldu. Kitaptaki şu s
 • berfin
  berfin diyor #
  Güzel bir yazı olmuş. Su ile kurulan ilişkiye farklı bir bakış açısı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam İskender Pala bu kitapta sukas
1007
Enderunlu Fâzıl Akka'da doğmuş, İstanbul'a getirilerek enderunda yetiştirilmiştir. Asıl adı Hüseyin'dir. Saray okulu olan enderunda çok iyi bir öğrenim gö­rerek yetişen Fâzıl, zevk ve eğlenceye .aşırı düşkünlüğü, çapkınlığı yü­zünden bir süre sonra saraydan çıkarılmıştır. Bundan sonra kendini kapıp koyuveren şair, 12 yıl kadar derbeder bir hayat yaşamış; sonunda bu du­rumunu anlatan kasideleriyle dönemin padişahı 111. Selim'in dikkatini çekmeyi başarmış ve kendisine Rodos'taki vakıfların idaresiyle ilgili bir görev verilmiştir. Ardından görevli olarak Halep ve Erzurum'da bulun­muştur. Şiirlerinde hemen daima kendi hayatını anlatan şair, Erzurum ve çevresinde başından geçenleri iki kasidesinde dile getirmiştir. Ömrünün daha sonraki günlerini de sıkıntılı ve maceralı geçiren Fâzıl, 1810 yılında İstanbul'da ölmüştür. Bu düzensiz, sıkıntılı ve maceralı hayatına...
Devamını oku
Powered by EasyBlog for Joomla!