Eleştiri Tarihi- 50 Soruluk Vize Denemesi (AÖF'ün hazırladığı Sorular) - 4.5 out of 5 based on 11 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Eleştiri tarihi (cevapları daha sonra eklenecektir. forum bölümünde veya yorum olarak siz de ekleyebilirsiniz.)

 1. Ünite

Soru 1:

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Batı kültüründeki kritik sözcüğünün karşılığı değildir? 

 1. Tenkid.
 2. İntikad.
 3. Muaheze.
 4. Mütekellim.
 5. Eleştiri.

Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi, F.Thumerel’in Hüküm Eleştirileri tanımı içinde bulunmaz?

 1. Eserin değeri problemiyle ilgilenir.
 2. Eser hakkında güzel bir hüküm verir.
 3. Eserin gelecekteki değerini belirler.
 4. Eserin değerli olup olmadığı yargısına varır.
 5. Eserin faydası konusunda hüküm verir.

Soru 3:

Edebiyat kuramcıları, Réne Wellek ve Austin Varren, edebiyatı inceleme tarzlarını iç ve dış yaklaşım olarak ele almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi dış yaklaşımın konusuna girer?

 1. Edebiyat ve psikoloji arasında ilişki kurar.
 2. Edebi eserin üslûbunun incelenmesi.
 3. Mit ve semboller üzerine çalışmalar.
 4. Eserde vezin araştırmaları yapılır.
 5. Edebi sanatlar araştırılır.

Soru 4:

Jean Molino edebiyat incelemelerinin, metin analizi türlerinin beş başlık altında toplanabileceği görüşündedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 1. Kurallar modeli.
 2. Yorum modeli.
 3. Tarihsel model.
 4. Dış yaklaşım modeli.
 5. İç yaklaşım modeli.

Soru 5:

Dil aracılığıyla yazılı yahut sözlü bir bildirişimin gerçekleşebilmesinde R. Jakobson’a göre aşağıdaki temel elementlerden hangisi bulunmaz? 

 1. Verici.
 2. Alıcı.
 3. Nesne.
 4. Mesaj
 5. Yardımcı.

Soru 6:

Metinler arasında farklı ilişkiler vardır. Bunlardan “Belli bir edebî türe ait olan tematik ve biçimsel özelliklerle bir metin arasındaki ilişkidir.” hangi ilişki türünün tanımıdır?

 1. Art metinlilik.
 2. İç metinlilik.
 3. Dış metinlilik.
 4. Tip metinlilik.
 5. Ek metinlilik.

Soru 7:

Bildirişimin elementleri belli bir fonksiyonu yerine getirir. Bu fonksiyonlardan hangisi kod merkezlidir?

 1. Etkileme fonksiyonu.
 2. İfade fonksiyonu
 3. Üst-dil fonksiyonu.
 4. Algılama fonksiyonu.
 5. Estetik fonksiyon

Soru 8:

Bir süreç içerisinde, belli bir öznenin, belli bir anda, belli bir yerde, belli bir dinleyici (alıcı) için belli bir cümle yahut metin üretmesine ne denir? 

 1. Kod.
 2. Sözceleme.
 3. Belagat
 4. Nesne.
 5. Tenkit.

Soru 9:

Belâgat geleneğinde sözler kullanım yönünden beşe ayrılarak inceleniyordu. Bunlardan “mürtecel” ne demektir?

 1. Hemen düşünülmeden söylenmiş söz.
 2. Yanlış olduğu halde herkes tarafından kullanılan söz.
 3. Gerçeği anlamı ifade etmek için kullanılan söz.
 4. Gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
 5. Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz.

Soru 10:

“İnsanlar ölümlüdür.” önermesinin asıl kullanım amacı nedir?

 1. Haber vermek.
 2. İkaz etmek.
 3. İkna etmek.
 4. Yalan söylemek.
 5. Delil sunmak.
 6. Ünite

Soru 1:

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden klasik dönemin edebî eleştiri anlayışını ve birikimini yansıtan en önemli kaynaklardan değildir? 

 1. Dibace manzumeleri
 2. Sebeb-i telifler
 3. Belagat kitapları
 4. Şair tezkireleri
 5. Vezinli şiirler

Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi belagatın tanımıdır? 

 1. Bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında, manası en açık bir biçimde ve akıcı bir dille ifade edilmesidir.
 2. Yaşanan bir maceranın yer ve zaman mefhumu olmadın uygun bir dille ifade edilmesidir.
 3. Hiçbir gerçeklik içermeyen tüm anlatı türlerine belagat denir.
 4. Sadece duygusal ve romantik olayların uygun bir dille yazılarak anlatılmasıdır.
 5. Aslında manzum olduğu halde şiirsel bir dille anlatılan her tür sözlü ya da yazılı bir anlatım yöntemidir.

Soru 3:

Belagat bir ilim dalı olarak kısımlara ayrılır. Bunlardan “Meani” kısmının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Mananın akıcı bir dille nasıl ifade edileceğini gösterir.
 2. Sözün duruma uygun bir şekilde nasıl ifade edileceğini gösterir.
 3. Bir maksadın birinden farlı usullerle nasıl dile getirileceğini gösterir.
 4. Maksadı ifade eden söze anlam ve ahenk açısından güzellik verme yollarını gösterir.
 5. Maksadı ifade etme zamanının ve yerinin nasıl seçileceğini gösterir.

Soru 4:

İlk Türkçe belagat kitabı kim tarafından yazılmıştır? 

 1. Amasyalı Hüsamettin
 2. Şehzade Mustafa
 3. Gelibolulu Sürurî
 4. Muidî
 5. Camî

Soru 5:

Belagatla ilgili Arapça ve Farsça kaynaklar ilk defa kim tarafından Türkçeye uyarlanmıştır ? 

 1. Şeyh Ahmet Bardahî
 2. Gelibolulu Süruri
 3. Seyyid Şerif Cürcani
 4. Sadettin Taftazani
 5. Şehzade Mustafa

Soru 6:

Anadolu’da tezkire türünün ilk örneği aşağıdaki eserlerden hangisidir? 

 1. Tezkiretü’ş-Şu’ara
 2. Heşt-Behişt
 3. Tabsıratü’n-Nuzama
 4. Meşa’irü’ş-Şu’ara
 5. Miftahü’t-Teşbih

Soru 7:

Latifî, eserinin “Filibeli Fani” maddesinde onun şairlere öğütlerini nakleder. Aşağıdakilerden hangisi Filibeli Fani’nin öğütlerinden değildir? 

 1. Şiire başlayan kişinin kelime dağarcığının, sözlük bilgisinin geniş olması gerekir.
 2. Şair, bilgisiz kişilerin övgülerine aldanıp gurura kapılmamalıdır.
 3. Şairin kendini ve şiirini övmesi yakışık almaz.
 4. Şair, şiirini döneminin bütün ölçü ve sanat anlayışını kapsayacak şekilde yazmalıdır.
 5. Şair, ibadetlerini aksatacak kadar şiirle fazla meşgul olup eğlenceye dalmamalıdır.

Soru 8:

Latifi’ye göre şairler zümresi birkaç kısımdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir? 

 1. Usta bir şairin şiirinde yer alan bir mazmunu ince bir nükteyle orijinal söyleyiş hâline getiren yetenekli şairler.
 2. Hırsız şairler.
 3. Usta şairlerin kullandığı betimlemeleri, benzetmeleri kullanarak biçimsel olarak güzel ama mana derinliği olmayan şiirler yazan yeteneksiz şairler.
 4. Ölçülü söz söyleme yeteneğine sahip olup doğru ya da yanlış, ağızlarına geleni söyleyenler.
 5. El değmemiş düşünceler ve kendine mahsus hayallere sahip olabilen yaratıcı şairler.

Soru 9:

Aşağıdakilerden hangisi divan dibacelerinde işlenen konulardan değildir ? 

 1. Şiirin tanımı.
 2. İlk şiirin kim tarafından söylendiği.
 3. Şairin kimliği ve sorumluluğu.
 4. Şairin çevresi ile ilişkisi.
 5. Şairin diğer şairler hakkında eleştirileri.

Soru 10:

Şairler yazdıkları kasidelerin…..bölümlerinde, gazellerin….., müzeyyel gazellerin….., kıta ve rubailerinde kendi şiirlerine veya başka şairlere dair değerlendirmeler yaparlar. Boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir ? 

 1. Methiye-Zeyl beyitlerinde- Maktalarında.
 2. Makta- Fahriyelerinde-Zeyl beyitlerinde.
 3. Zeyl beyitleri-Methiyelerinde-Fahriyelerinde.
 4. Fahriye-Maktalarında-Zeyl beyitlerinde.
 5. Fahriye-Zeyl beyitlerinde-Methiyelerinde.
 6. Ünite

Soru 1:

Muhataplarına eski “Münâzara” biliminin yani “tartışma kuralları” biliminin ilmî ve ahlâkî esaslarını hatırlatan ve kendisi de tartışmayı bu kurallara uyarak sürdüren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şinasi
 2. Namık Kemal
 3. Ziya Paşa
 4. Said Bey
 5. Fatin Efendi

Soru 2:

 1. Şinasi’nin

Tezkireye çeşitli edebî konularla ilgili bazı açıklamalar konulmalı.

Tezkire ifade ve anlam yanlışlıkları yönünden de düzeltilmeli.

ifadeleri hangi tür eleştiri taraftarı olduğunu gösterir ?

 1. Nesnel eleştiri.
 2. Yapısal eleştiri.
 3. İzlenimci eleştiri.
 4. İzafi eleştiri
 5. Filolojik eleştiri.

Soru 3:

Şinasi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Türk edebiyatına getirdiği en büyük değişiklik dil anlayışıdır.
 2. Doğu edebiyatları geleneğini de bilmektedir.
 3. Sanatsız ve sade bir dil kullandı.
 4. Yabancı dillerden gelen unsurların aynen Türkçeye aktarılması gerektiği fikrini savundu.
 5. Mizaç itibari ile tartışmaya meyilli değildir.

Soru 4:

Namık Kemal’i, edebiyat tarihimizin ilk “münekkidi” (eleştirmeni) olarak kabul eden yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Said Bey
 2. Mehmet Akif Ersoy
 3. Ziya Paşa
 4. Feraizcizade Ekrem
 5. Ahmet Hamdi Tanpınar

Soru 5:

Aşağıdaki eserlerden hangisi, Namık Kemal’e ait değildir?

 1. Tahrib-i Harâbât.
 2. Takîb
 3. İrfan Paşa Mektubu
 4. Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
 5. Tasvir-i Efkar

Soru 6:

Namık Kemal Mukaddime-i Celal eserinde hangi alana yönelik eleştiride bulunmamıştır?

 1. Eğitim.
 2. İmla.
 3. Eleştirel makale.
 4. Roman.
 5. Tiyatro.

Soru 7:

Nurullah Çetin tarafından, “eski ile yeni değerler arasında bocalayan” olarak yorumlanan Tanzimat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Namık Kemal.
 2. Ziya Paşa.
 3. Mütercim Âsım Efendi.
 4. Şinasi.
 5. Said Bey.

Soru 8:

Ziya Paşa’ya göre, Necati ve Bâkî’nin gazelleri, Nedim ve Vâsıf’ın şarkıları, Osmanlı şiirine dahil edilemez, “melez şiir” kategorisine girer. Nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Vezin ölçüsüyle yazılmamıştır.
 2. Kafiye bulunmaz.
 3. İran şiirinden taklit yedilmiştir.
 4. Fazla düşünülmeden acele yazılmıştır.
 5. Edebi değeri yoktur.

Soru 9:

Ziya Paşa’nın aşağıdaki eserlerinden hangisi ilk Türk edebiyat tarihi olarak kabul edilmektedir? 

 1. Harabât Mukaddimesi.
 2. Şiir ve İnşâ Makalesi.
 3. Terkib-i Bend.
 4. Zafername.
 5. Eşar-ı Ziya.

Soru 10:

Ziya Paşa’nın batı dilleri ve edebiyatları karşısındaki tutumlarından değildir? 

 1. Batı dillerini öğrenmek gerektiğini düşünür.
 2. Batı’dan yararlanmanın bir yolunun da bu dillerden tercüme yapmaktan geçtiğini ekler.
 3. Batı dillerini öğrenirken özümüden kopmamamız gerektiğini söyler.
 4. Batı dillerini öğrenmek gerekliliği bahsine olumsuz bakanları da anlayışla karşılar.
 5. Batı dillerini öğrenirken olumsuz etkileyecek taklitten kaçınılması gerektiğini söyler.
 6. Ünite

Soru 1:

Tanzimat’ın I. Nesli eserlerinde genellikle “.......” anlayışını gözetmişlerdir. Tanzimat’ın II. Nesli eserlerinde daha çok “.......” öncelerler. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. sanatsal fayda-edebi yaklaşımı
 2. bireysel fayda-toplumsal yaklaşımı
 3. toplumsal fayda-bireysel yaklaşımı
 4. sosyal fayda- estetik yaklaşımı
 5. siyasal fayda-dini yaklaşımı

Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın eserlerinden değildir?

 1. Talim-i Edebiyat
 2. Duhter-i Hindu
 3. Makber Mukaddimesi
 4. Nakafi
 5. Bir Şairin Hezeyanı

Soru 3:

Abdülhak Hamit Tarhan 1886 tarihinde yazdığı eserinde, “Makber” gibi bir feryat şiirinde, apaçık “ölüm” gerçeğini / trajedisini görmeyip sadece bir kelimeye takılarak yapılan eleştirinin yetersizliğini, acımasızlığını belirtir. Bu eser hangisidir?

 1. Makber Mukaddimesi
 2. Nâ-kâfî
 3. Duhter-i Hindu
 4. Bir Şairin Hezeyanı
 5. Talim-i Edebiyat

Soru 4:

Recaizade Mahmut Ekrem eleştiri ile ilgili düşüncelerini dört temel edebi metinde bir araya getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 1. Takrizat
 2. III.Zemzeme Mukaddimesi
 3. İntikad
 4. Talim-i Edebiyat
 5. Takdir-i Elhan

Soru 9:

Emile Zola’ya göre, natüralizmin iki temel esası vardır. Bu esaslar aşağıdakilerden hangileridir.  

 1. Duygu ve düşünce
 2. Düşünce ve gözlem
 3. Tecrübe ve gerçek
 4. Duygu ve hayal 
 5. Gözlem ve tecrübe

Soru 10:

Ahmet Midhat, Batılı yazarların romanlarının Türkçe’ye aynen çevrilmesine karşıdır. Çünkü bu eserler ……….. . Bu cümleyi aşağıdaki maddelerden hangisi tamamlar?

 1. okuyucuların hepsini Batılılaştırır.
 2. kendi öz değerlerimizi korumamızı sağlar.
 3. batılılaşmaya çok olumlu bakmamızı sağlar.
 4. Osmanlı zihniyetinin korunmasına katkıda bulunur.
 5. Osmanlı insanının yaşayış tarzına ve zihniyetine aykırıdır.

Soru 8:

Mizancı Murat’ın eleştiri konusundaki görüşleri dört maddede altında toplayabilir. Aşağıdaki maddelerden hangisi yazarın görüşlerini yansıtmaz?

 1. Bir dilin gelişme safhaları, en güzel şekilde tenkit eserlerinde görülebilir.
 2. Bir edebiyatın gelişmesi, zenginleşmesi ve güzelleşmesi ancak ciddi eleştiri faaliyetleriyle olabilir.
 3. Tenkit eserler hakkında fikir verebilir ama çoğu zaman okuyuculara yanlış bilgiler verir.
 4. Bizim ülkemizde eleştiri öteden beri yanlış anlaşılmakta; saldırı ile eleştiri birbirine karıştırılmakta, âdeta eş anlamlı sayılmaktadır.
 5. Avrupa’da ise eleştiri müstakil bir tür kabul edilmiş, Sainte-Beuve, Boileau ve Voltaire gibi büyük tenkitçiler sayesinde edebî seviye yükselmiştir.

Soru 7:

Emile Zola, Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, Auguste Comte, Ludvig Büchner, Herbert Spencer, D’Alembert, Chambers, Diderot, Ribaut, Tarde ve Claude Bernard gibi Batılı yazar ve filozoflardan ilk defa bahseden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Beşir Fuad
 2. Muallim Naci
 3. Recaizade Mahmut Ekrem
 4. Menemenlizade Mehmet Tahir
 5. Namık Kemal

Soru 6:

Aşağıdaki maddelerden hangisi, Muallim Naci’nin “Muallim” adlı eserinde bir araya topladığı yazılarda öne çıkan eleştirel yaklaşımlardan değildir?

 1. Dil ve ifade ile ilgili tenkitler.
 2. Vezin ve kafiye hatalarına işaret eden tenkitler.
 3. Edebî sanatlar ve özellikle mübalağa sanatı ile ilgili tenkitler.
 4. Mana, fikir ve hayal ile ilgili tenkitler.
 5. Diğer yazarlarla ilgili tenkitler

Soru 5:

Ekrem hangi yazısında sanat, edebiyat ve şiirle ilgili görüşlerini dile getirmiştir?

 1. Takrizat
 2. III.Zemzeme Mukaddimesi
 3. İntikad
 4. Talim-i Edebiyat
 5. Takdir-i Elhan

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile