Çağdaş Türk Edebiyatları 1- 1. Ünite Deneme Sınavı - 4.8 out of 5 based on 10 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

çağdaş 1 ünite soruları


1) türklerin büyük çoğunluğu kaçıncı yy larda müslüman olmuştur?
a)8yy-9yy
b)9yy-10yy
c)11yy-12yy
d)12yy-13yy
e)14yy-15yy
b

2)1.tuvas
2.hakas
3.altay
hangisi günümüzde eski inançlarını devam ettiren topluluklardandır?
a)yanlız1
b)1 ve 2
c)yanlız2
d)2 ve 3
e)1-2 ve 3
e

3)1.güneybatı türklüğü
2.kuzeydoğu-kuzeybatı türklüğü
3.doğu türklüğü
4.batı türklüğü
hangisi hazar denizi merkez alındığında biraraya gelen gruplardandır?
a)1 ve2
b)2 ve 4
c)2-3-4
d)1-2-3
e)1-2-3-4
d

4)hangisi oğuz boyların temsilcilerinden değildir?
a)türkiye
b)azerbeycan
c)türkmenistan
d)gagavuz
e)tataristan
e

5)hangisi bağımsız devletlerden değildir?
a)tataristan
b)özbekistan
c)kazakistan
d)kırgızıstan
e)türkmenistan
a

6)hangisi başka milltlerin yönetimi altında, bazı siyasi ve kültürel hakkı olan devletlerden değildir?
a9tataristan
b)iran
c)başkurdistan
d)çuvaşistan
e)yakutistan
b

7)hangileri sebebi ne olursa olsun hiçbir siyasi hakka kültüre sahip olmayan devletlerdendir?
a)ırak-suriye
b)iran-ırak
c)iran-suriye
d)tataristan-özbekistan
e)özbekistan-suriye
c

8)gagavuzların dil bakımından en yakın olduğu topluluk hangisidir?
a)ırak türklerin
b)tatar türklerin
c)türkiye türklerin
d)azerbeycan türklerin
e)kırım türklerin
c

9)ırak türklerin kullandıkları yazı kaçıncı yy dan itibaren osmanlı türkçesinden yavaş yavaş milli dile doğru kaymaya başlamıştır?
a)16yy
b)17yy
c)18yy
d)19yy
e)20yy
e

10)ırak türklerinde hangi dilin özellikleri ön plana çıkmıştır?
a)türkiye
b)azerbeycan
c)türkmen
d)tatar
e)kazak
b

11)safevilerin resmi dili hangisidir?
a)arapça
b)farsça
c)türkçe
d)tatarca
e)çağatay türkçesi
b

12)ırak türkleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)ırak türkmenlerin edebiyatı osmanlı edebiyatının bir kolu ve devamıdır
b)ıraktaki türkler kendilerini türkman-türkmen diye adlandırırlar
c)dil ve kültür açısından sovyet türkmenistandaki türkmenlerden farklıdırlar
d)ırak türkleri günümüzde arap alfabesini kullanırlar
e)ırak türkleri 1926-1927 de latin alfabesine geçmişlerdir
e

13)irandaki türk şair ve yazarları hangi dillerde eser vermişlerdir?
a)türkçe-farsça
b)türkçe-arapça
c)arapça-farsça
d)azerbeycan t-farsça
e)tatar t-arapça
a

14)ırak türklerine rus istilası hangi tarihte başlamış?
a)1801
b)1082
c)1803
d)1804
e)1805
d

15)1813 te imzalanan gülistan antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?
a)ırak-iran
b)rusya-ıran
c)rusya-ırak
d)rusya -azerbeycan
e)azerbeycan-iran
c

16)rus istilası altında kalan kuzey azerbeycan türkleri kendilirini kaçıncı yy a kadar müslüman türk diye ilan etmişlerdir?
a)16yy
b)17yy
c)18yy
d)19yy
e)20yy
e

17)kaçıncı yy sonlarından itibaren osmanlı yerine türk kimliği kullanılır olmuştur?
a)16yy
b)17yy
c)18yy
d)19yy
e)20yy
d

18)azerbeycan aydınları,rusların kendilerini ne adla nitelendirmesini tercih etmişlerdir?
a)tatar
b)kafkasya tatarları
c)azerbeycan tatarı
d)müslüman
e)türk
e

19)azerbeycan cumhurriyeti hangi tarihte kurulmuştur?
a)1916
b)1917
c)1918
d)1919
e)1920
c

20)20yy başlarından itibaren aydınlar arasında hangi akımlar ön plana çıkmıştır?
a)osmancılık-turancılık
b)turancılık-islamıcılık
c)osmancılık-islamcılık
d)islamcılık-türklük
e)türkçülük-osmancılık
d

21)iran hangi tarihe kadar bağımsızlığını ve türk kimliğini korudu?
a)1921
b)1922
c)1923
d)1924
e)1925
d

22)türk kaçar hanedanını tahtan uzaklaştırarak iranın kontrolunu ele geçiren ve kendini şah ilan eden kimdir?
a)rıza han
b)ali bey
c)haydar aliyev
d)ismail gaspıralı
e)mehmet emin resulzade
a

23)iran 1924 ten sonra siyasi ve kültürel yapıda kimlerin hakimiyetine girdi?
a)ingilizlerin
b)fransızların
c)farsların
d)arapların
e)türklerin
c

24)1.kuzey azerbeycan üzerindeki iran türk devletinin nufuzu zayıflamış
2.yerel beyler bağımsızlıklarına kavuşmuş
3.azerbeycanda 10 hanlık 1 tane sultanlık ortaya çıkmıştır
hangisi afşar nadir şahın ölümünden sonra gelişen olaylardandır?
a)yanlız1
b)1 ve2
c)2ve3
d)1-2-3
e)1ve3
d

25)gülistan antlaşmasıyla hangi devlet ikiye bölündü?
a)ırak
b)azerbeycan
c)ıran
d)rusya
e)türkmenistan
b

26)sovyetler birliğinin çöküşüyle azerbeycanın yeniden istiklaline kavuşması hangi tarihi bulmuştur?
a)1990
b)1991
c)1992
d)1993
e)1994
b

27)1850den sonra kafkasyanın önemli kültür ve medeniyet merkez olan ve hızla gelişen şehir hangisidir?
a)bağdat
b)bakü
c)şamahı
d)tıflıs
e)kudüs
b

28)hangisi azerbeycandaki yenileşme hareketleryle ilgili yanlış bilgidir?
a)kafkasyada ilk rus okulu 1802de tıfliste açılmıştır
b)azerbeycanda ruslar tarafından ilk resmi okul 1830 da şuşa realni mektebi adıyla açıldı
c)azerbeycanda ilk kız mektebi 1847 de şamahıda açıldı
d)kaza mekteplerinde şeriat dersi altında basit dini bilgiler verilmiştir
e)kaza mekteplerinde arapça ve azerbeycan türkçesi okutulmuştr
e

29)kıpçak türkleri tarih sahnesinde kaçıncı yyda görülmüştür?
a)8yy
b)9yy
c)10yy
d)11yy
e)12yy
d

30)buharada okuyan,afganistanda bulunan ülkesine dönen,döneminde yeni içtihatların gerekli olduğunu ileri süren,din adamların cehaletini ve ahlakı zaaflarını eleştiren cehalete karşı çıkan şair hangisidir?
a)utız imeni
b)sufi allahyar
c)kemal ümmi
d)süleyman bakırgani
e)ahmet yesevi
a

31)sufi allahyarın sebatül gacizin ve muradül garifin adlı eserleri sırasıyla hangi dillerle yazılmıştır
a)harezm t-karahanlı t
b)çağatay t-farsça
c)eski anadolu t-arapça
d)karahanlı t-çağatay t
e)arapça-farsça
b

32)sosyal ve dini hayattaki bozuklukları eleştiren mutasavıf şairi ve din alimi hangisidir?
a)abdurrahim otuz imeni
b)utiz imeni
c)sufi allahyar
d)kemal ümmi
e)süleyman bakırgani
a

33)hibetulla salıhov tuhfetül evlad manzumesinde hangi dilin fonetik özelliklerinden bahsetmiştir?
a)türkçe
b)farsça
c)arapça
d)azerbeycan t
e)tatar t
c

34)tacettin yalçıkulun sebatül acizin için yazdığı ve kızı azizenin ismini verdiği çok meşhur şerhinin adı nedir?
a)tercemei hacı ebilmenk
b)tuhfetül evlad
c)mecmagil edeb
d)risalei gazize
e)muradül garifin
d

35)şemsettin zeki hangi dille yazdığı lirik ve mistik gazelleriyle halk arasında büyük şöhret kazanmıştır?
a)azerbeycan t
b)kırım t
c)tatarca
d)arapça
e)farsça
c

36)şokan velinovla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)cengiz han soyundan gelmiştr
b)manas destanın bir kısmını derleyip rusçasıyla birlikte yayınlamıştır
c)manas destanı edebiyat alanındaki en değerli çalışmasıdır
d)rus askeri okullarında yetişmiştir
e)şiirleriyle ön plana çıkmıştır
e

37)ıbıray altınsarin kazakların resmi yazışmalarda ve edebi eserlerde hangi dilin kullanılmasını savundu?
a)rusça
b)kazakça
c)çağatayca
d)tatarca
e)türkçe
b

38)kazakların yazı dili hangisidir?
a)çağatay türkçesi
b)kazak türkçesi
c)tatar türkçesi
d)türkçee
e)rusça
a

39)rus-kazak mekteplerind okutulmak üzere rus-kiril alfabesini kullanarak kazakça okuma kitabı ile kazaklara rusçayı öğretmenin temel kuralı adlı ders kitaplarını yazan hangisidir?
a)şokan velinov
b)radloff
c)ilminsky
d9ıbıray altınsarin
e)ismail gaspıralı
a*d

40)modern kazak şiirinin ve nesrinin temelini atan isim hangisidir?
a)ıbıray altınsarin
b)şokan velinov
c)ilminsky
d)ismail gaspıralı
e)radlof
a-b

41)fransız devriminden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan akım hangisidir?
a)türkçülük
b)milliyetçilik
c)turancılık
d9osmancılık
e)islamcılık
b

42)yeni osmanlıların en meşhur temsilcisi hangisidir?
a)ziya paşa
b)namık kemal
c)şinasi
d)recaizade mahmut ekrem
e)beşir fuat
b

43)panslavizim düşüncesine tepki olarak kendisini gösteren akım hangisidir?
a)milliyetçilik
b)islamcılık
c)türkçülük
d)turancılık
e)osmancılık
c

44)türkçülük harekatın önderi kimdir?
a)ismail gaspıralı
b)namık kemal
c)ıbıray altınsarin
d)şokan velinov
e)ilminsky
a

45)hangisi azerbeycanda yayımlanan organlardan değildir?
a)hayatıb)irşat
c)terakki
d)fuyuzat
e)vakit
e

46)hangisi türkistandaki yayınlanan yayın organıdır?
a)ayna
b)vakit
c)şura
d)şelale
e)fuyuzat
a

47)hangisi türk dünyasındaki iş birliğini yürekten destekleyen yayın organlarından değildir?
a)fikir
b)kazan
c)ayna
d)muhbir
e)ulfet
c

48)ekinci hangi devletin ilk gazetesidir?
a)rusyab)azerbeycanc)kazakd)tatar e)başkurt
a

49)1.ziya
2.ziyayı kafkasiye
3.şarkı rus
hangileri ekinci gazetesinden sonra yayımlanan gazetelerdendir?
a)yanlız1
b)1ve2
c)yanlız2
d)1-2-3
e)yanlız3
d

50)islam aleminde ilk matbaa hangi tarihte kurulmuştur?
a)1724
b)1725
c)1726
d)1727
e)1728
d

51)islam aleminin ihtiyaç duyduğu kitapların basıldığı 3 cü merkez hangi şehir olmuştur?
a)istanbul
b)kahire
c)kazan
d)tıflis
e)bakü
c

52)dinleri itibariyle (ortodoks hristiyan)osmanlı kültürünün belli ölçüde dışında kalan topluluk hangisidir?
a)gagavuz
b)tatar
c)türkmen
d)kazak
e)kırgız
a

53)ırak türkleri siyasi şartların sevkiyle bir dönem kuzey ve güney azerbeycan edebiyatıyla yakın ilişkiler kurdu ve bu ilişkiler edebiyatta özlelikle hangi türe yansıdı?
a)roma
b)hikaye
c)tiyatro
d)şiir
e)müzik
d

54)azerbeycanın yazı dilinin fonetik morfolojik özellikleri hangi dilin içinde 13-14 yy arasında izlenmeye başlamıştır?
a)oğuzca
b)karahanlıca
c)harezm türkçesi
d)çağatay türkçesi
e)eski anadolu türkçesi
a

55)azerbeycan türklüğü ile osmanlı türklüğünün ayrışma noktasını oluşturan olay hangisidir?
a)osmanlı safevi hakimiyeti mücadeleleri
b)osmanlı türkiyesi ve türk iranın orta doğuyu aralarında paylaşması
c)safevilerin resmi dilinin farsça olması
d)gülistan antlaşması
e)rus istilası
b

56)rus istilası altında kalan kuzey azerbeycan türkleri 20 yy başlarına kadar kendilerini ne adla niteliyorlardı?
a)türkmen tatar
b)türkmen türk
c)müslüman türk
d)azeri müslüman
e)türkmen türkman
a

57)1819 da ruslar azerbeycan türkçesini neyle adlandırmışlardı?
a)tatarca
b)kazakça
c)türkçe
d)türkmen
e)rusça
a

58)rüsya müslümanları adlı eser kimindir?
a)ismail gaspıralı
b)şokan velinov
c)tacettin yalçıkul
d)ebilmenih kargalı
e)şemsettin zeki
a

59)sakalar hangi devletin anayurdu olmamıştır?
a)avar
b)hazar
c)bulgar
d)tatar
e)kıpçak
d

60)mecmagil edeb adlı dini ahlaki eserinde şeyh ve mürit olmanın şartlarından söz eden yazar hangisidir?
a)ismail gaspıralı
b)hibetulla salıhov
c)semsettin zeki
d)tecettin yalçıkul
e)ebilmenih kargalı
d

61)hangisi kuzeybatı türklerinden değildir?
a9kırım tatarları
b)idil ural tatarları
c)sibirya tatarları
d)karaylar
e)nogaylar
e

62)18 mart 1944 te kırım türkleri nerelere sürgün edildi?
a)tataristan-kazakistan
b)tataristan-özbekistan
c)kazakistan özbekistan
d)kırgısıztan tataristan
e)kırgısıztan azerbeycan
b

63)kırım tatarlarında çağatay türkçesinin yerini yazı ve edebiyat dili olarak hangi dil almıştır?
a)harezm türkçesi
b)karahanlı türkçesi
c)oğuzca
d)osmanlı türkçesi
e)eski anadolu türkçesi
d

64)kırım tatarları 1475 te hangi devlete bağlı hale gelmiştir?
a)tataristan
b)kırım
c)kazakistan
d)rusya
e)osmanlı
e

 

Hazırlayan : Büşra Kaymak

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile